search

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (168)
2. Shokhrin Valery (162)
3. Pryadun Tamara (133)
4. Korobov Dmitry (128)
5. Rogal' Alexander (121)
6. Dugintsov Vasiliy (117)
7. Korneeva Inna (87)
8. Khitrov Alexander (46)
9. Bazdyrev Andrey (40)
10. Vasik Olga (31)