search

Big Year 2018

supported by

1. Vyalkov Andrey (160)
2. Shokhrin Valery (130)
3. Dugintsov Vasiliy (116)
4. Pryadun Tamara (114)
5. Korneeva Inna (83)
6. Rogal' Alexander (82)
7. Korobov Dmitry (70)
8. Khitrov Alexander (43)
9. Vasik Olga (31)
10. Dvurekov Igor (26)